دبیرستان پسرانه کاوش دوره اول

بلوار فلسطین - فلسطین 6

 ورود 

دبیرستان دخترانه کاوش دوره اول

بلوار ابوذر غفاری - ابوذر غفاری 8

 ورود 

دبستان دخترانه کاوش دوره اول 

خیابان راهنمایی - راهنمایی 8

 ورود 

دبستان پسرانه بحرالعلوم دوره اول و دوم

ابوذر غفاری 24 پلاک 89

 ورود 

دبیرستان پسرانه کاوش دوره دوم

بلوار رضا - نبش رضا 27

 ورود 

دبیرستان دخترانه کاوش دوره دوم

بلوار رضا -  رضا 3

 ورود 

دبستان پسرانه کاوش دوره

بلوار فلسطین

 ورود 

دبیرستان پسرانه بحرالعلوم دوره اول

بلوار ابوذر غفاری - ابوذر غفاری 37

 ورود